SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Đệm silicone đáp ứng an toàn trong các ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm theo quy định của FDA. Cao Su Việt sản xuất các phụ tùng silicone kỹ thuật đạt tiêu chuẩn tiếp xúc thực phẩm: FDA, JIS, Việt Nam.


 Vòng đệm silicone thực phẩm Đệm silicone FDA trong nhà máy cà phê
Share |