SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 Màng bơm cao su chuyên cho van khí ngành dược phẩm, yêu cầu vật liệu an toàn với thực phẩm.

 Màng bơm cao su có bố Màng bơm cao su tiếp xúc thực phẩm

Share |