SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm cao su thực phẩm được sử dụng trong ngành dược phẩm. Do vậy, yêu cầu nguyên liệu phải đáp ứng tiếp xúc được với thực phẩm.

 Chụp cao su thực phẩm làm kín Nắp chụp cao su chắn bụi
Share |