SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Tráng phủ varnish là công đoạn sau in, hiện nay thường dùng tráng UV và waterbased.

Bánh cao su tráng phủ uv Con lăn cao su tráng phủ varnish
 Bánh cao su tráng phủ uv Con lăn cao su tráng phủ varnish 

cao su viet | ttld

 Share |